އުދައެރުން

ރަށް އުދައެރުން Incident Location Incident Date
އއ. ހިމަންދޫ 1 Blue Heart 08.07.2023
ގއ. ވިލިނގިލި 4 Villigili 05.08.2024
އައްޑޫ ސިޓީ, މަރަދޫ 5 Fuvammulah 05.08.2025
މާލެ ސިޓީ, މާލެ 2 Mary Brown sarahahdhah undha araathy 31.07.2023
މާލެ ސިޓީ, މާލެ 3 Male' 05.08.2023
މާލެ ސިޓީ, މާލެ 6 Velaanaa International Airport 05.08.2026