1. އެން.ޑީ.އެމް.އޭ ރިޓަޔަރމެންޓް އުސޫލް

2. އެން.ޑީ.އެމް.އޭ ރިޓަޔަރމެންޓް އުސޫލް- އިސްލާހް 1

NDMA Retirement Usool _ Islaah 1
ޑައުންލޯޑް ކޮށްލާ (519.13 KB)

3. އެން.ޑީ.އެމް.އޭ މުވަށްޒަފުންގެ ގަވައިދު

4. އެެން.ޑީ.އެމް.އޭ އެސް.އޯ.ޕީ