މޭކިން ސިޓީސް ރެޒިލިއަންޓް (އެމް.ސީ.އާރް) ނުވަތަ ސޓީތަކުގައި ވިލުންވެރި މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން

މޭކިންގ ސިޓީސް ރެސިލިއެންޓް 2030 (އެމްސީއާރު2030) އަކީ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް ފޯ ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަން (ޔޫ.އެން.ޑީ.އާރް.އާރް) އިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ސިޓީ ތަކުގައި ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކޮށް ވިލުންވެރި މުޖުތަމައުތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މަގުފަހި ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި ނިޒާމުތަށް އެކުލަވާލަން ބާރުއަޅައި، ކާރިސާތަކަށް އިޖާބަދިނުމަށް ބޭނުންވާ ބެނުންވާ ތަކެއްޗާ މުދާ ހޯދުމާއި، ތަމްރިނާއި، ހުނަރު ފަންނުވެރިން ބިނާކުރުމަށް ކުރެވޭ ކެމްޕޭނެއެކެވެ. ރާއްޖޭގައި މި ޕްރޮގްރާމް ތައާރަފް ކުރުމުގެ މަޤްސަދަކީ ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުމުގެ މަސައްކަތްތަށް އެ ސިޓީއެއްގެ ހިރާސްތަކާއި އަރައްކާތަކާއި(hazards) ގުޅޭ ގޮތަށް ކުރުމެވެ.  އެހެނީ ރަށްރަށާއި އަޅާބަލާއިރު ސިޓީތަކުގެ އާބާދީއާއި ލިބެން ހުންނަ ހިދުމަތްތަކާއި އެހެނިހެން ކަންކަން ތަފާތުވެ އިތުރުވާ ބީދައިން ސިޓީތަކުގެ އަރައްކާތަކާއި ހިރާސްތަށްވެސް  އިތުރުވެ ތަފާތުވާނެއެވެ. 
އެމް.ސީ.އާރުގެ އަމާޒަކީ 2030 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ސިޓީތައް ރައްކާތެރި، ވިލުންވެރި އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއެރުވޭނެ ނިޒާމްތަށް ޤާއިމްކުރުމެވެ. މީގެ ސަބަބުން ސީދާ ގޮތެއްގައި ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގޯލް 11 (އެސް.ޑީ.ޖީ11- ސިޓީތަކާއި މުޖުތަމަޢުތައް ގުޅިގެން ރައްކާތެރި، ވިލުންވެރި އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަނަކަށް ހެދުން) ހާސިލްކުރުމަށް އެހިތެރިވެދެއެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ސެންޑާއި ފްރޭމްވޯކް ފޯ ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަން(އެސް.އެފް.ޑީ.އާރް.އާރް)، ޕެރިސް އެގްރީމަންޓް އަދި ނިއު އާބަން އެޖެންޑާ ފަދަ ބައިނަލްއަގްވާމީ އޮނިގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް  ސިޓީތަކަށް އިތުރު އަހައްމިޔަތު ކަމެއް ލިބިގެންދެއެވެ.
ސިޓީތައް ވިލުންވެރި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދިހަ މުހިންމު ކަންތައް އެކުލަވާލާފައިވަނީ ސެންޑައި ފްރޭމްވޯކް ފޯ ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަން (2015-2030) ސިޓީ ފެންވަރުގައި ތަންފީޒުކުރުމަށެވެ. މި ދިހަ ކަންތައް އެކުލަވާލާފައިވަނީ، ސެންޑައި ޕްރިއޮރިޓީސް އޮފް އެކްޝަން އާއި ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމާ ގުޅޭ ފިޔަވަޅުތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އިންޑިކޭޓަރުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. އެއީ ވިލުންތެރި މުޖުތަމަޢެއް ދެމެހެއްޓުމަށް އަޅަންޖެހޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކެވެ.

އެމް.ސީ.އާރް – ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ

Image

އެމް.ސީ.އާރް– ފޯއްމުލަށް ސިޓީ

Image