ސީނިއަރ އެގްޒެކްޓިވްސް
executive-hisan-hassan-1

ހިސާން ހަސަން

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް
executive-umar-moosa-fikry

ޢުމަރު މޫސާ ފިކުރީ

ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް
executive-safeenaz-hassan

ސަފީނާޒް ޙަސަން

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ވެރިން
executive-usman-hassan

އުސްމާން ހަސަން

ޑިރެކްޓަރ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރސް
executive-faroosha-ali-naseer

ފަރޫޝާ އަލީ ނަސީރު

ޑިރެކްޓަރ އެމަޖެންސީ މެނޭޖްމަންޓް
executive-mariyam-shizna

މަރިޔަމް ޝިޒްނާ

ޑިރެކްޓަރ ޕްރޮގްރާމްސް، ރިސަރޗް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ
executive-ibrahim-kashif-naseer

އިބްރާހިމް ކާޝިފް ނަސީރު

ޑިރެކްޓަރ ޕޮލިސީ އެންޑް ޕްލޭނިންގް