ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އޮނިގަނޑު

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އޮނިގަނޑު ބެހިފައިވަނީ 4 ސެކްޝަނުގެ މައްޗަށެވެ:

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް

 • އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓް
 • ޕްރޮކިއުމެންޓް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް
 • އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

އިމަރޖެންސީ މެނޭޖްމަންޓް

 • އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް
 • އިމަރޖެންސީ ކޯޑިނޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން

ޕްރޮޤްރާމް ރިސާރޗް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ

 • ރިސާރޗް އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
 • ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރެޒިލިއަންސް
 • ޓްރޭނިން އެންޑް އެޑްވޮކެސީ

ޕޮލިސީ އެންޑް ޕްލޭނިންގ

 • ޕްލޭނިން، މޮނިޓަރިން، އިވެލުއޭޝަން އެންޑް ރިޕޯޓިން
 • ފައިނޭންސް އެންޑް ބަޖެޓިން
 • ޕޮލިސީ
 • ޑިޒާސްޓަރ އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް
 • ފައިނޭންސް އެންޑް ބަޖެޓިން
ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އޮނިގަނޑު