ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ

ރަށް ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ Incident Location Address Incident Date
މ. މަޑުއްވަރި 1 Savaaree boat 04.05.2023
މާލެ ސިޓީ, މާލެ 2 Coral Muthaa (Tug boat) 11.09.2023